รายการดอกไม้
กล้วยไม้กลุ่มซิมบิเดียม
กล้วยไม้ตัดดอก
กุหลาบ
จิบโซฟิลล่า
ดอกกระเจียว
ดอกปทุมมา
เบญจมาศ
ปักเป้า(บอลลูน)
ผักโขมประดับ
ผีเสื้อ
ไผ่กวนอิม
พีค๊อกซ์(คัตเตอร์)
มะเขือประดับ
เมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์
ไม้ตัดใบและไม้แซมอื่นๆ
เยอบีร่า
ไลเอทริส
หน้าวัว
ไฮเดรนเยีย


Home > Available Time

รายการดอกไม้ และไม้ตัดใบที่สามารถ ส่งมอบได้ในแต่ละช่วงเวลา
รายการดอกไม้ ช่วงเดือน ราคา
ดอกกุหลาบดอยเชียงใหม่ ม.ค. - ธ.ค. ราคาเปลี่ยนแปลงตามตลาด-เทศกาล
ดอกกุหลาบแม่สอด ม.ค. - ธ.ค.  
ดอกเบญจมาศ ดอกเดี่ยว ม.ค. - ธ.ค.  
ดอกเบญจมาศ ดอกช่อ (ดอกมัม) ม.ค. - ธ.ค.  
กล้วยไม้ สกุลซีบีเดียม (Cymbidium) ต.ค. - ก.พ.  
เยียบีร่า ม.ค. - ธ.ค.  
แกลดิโอลัส ม.ค. - ธ.ค.  
จิปโซฟิล่า ต.ค. - เม.ย.  
คัตเตอร์ ม.ค. - ธ.ค.  
ไฮเดรนเยีย ม.ค. - เม.ย  
ไลเอทริส ม.ค. - ธ.ค.  
สแตติส ม.ค. - ธ.ค.  
ผีเสื้อ ม.ค. - ธ.ค.  
ปักเป้า (สวอนแพนท์) ม.ค. - ธ.ค.  
คาร์เนชั่นไทย (สเปร์ย) มิ.ย. - ธ.ค.  
ผักโขมประดับ ม.ค. - ธ.ค.  
ไผ่กวนอิม ม.ค. - ธ.ค.  
แอลสโตรมีเรีย ม.ค. - ธ.ค.  
     
รายการไม้ตัดใบ ช่วงเดือน ราคา
ใบมอนสเตร่า ม.ค. - ธ.ค.  
ใบเฟิร์นนาคราช ม.ค. - ธ.ค.  
ใบเฟิร์นข้าหลวง ม.ค. - ธ.ค.  
ใบลัสคัส (ใบส้ม) ม.ค. - ธ.ค.  
ใบยูคาลิปตัส ม.ค. - ธ.ค.  
ใบซานาดูล ม.ค. - ธ.ค.  
สนช่อดาว ม.ค. - ธ.ค.  
สนซูงิ ม.ค. - ธ.ค.  
กกอิยปต์ (กกแซ่ม้า) ม.ค. - ธ.ค.  
ฟุดซี่วิลโล่ พ.ย. - ก.พ.  
     
รายการเมล็ดพันธุ์ - ต้นพันธุ์ ช่วงเดือน ราคา
เมล็ดพันธุ์มอนสเตร่า ตลอดปี  
เมล็ดพันธุ์ฟิโลมะละกอ ม.ค. - มิ.ย.  
ต้นกล้าฟิโลมะละกอ ตลอดปี  
ต้นพันธุ์เยอบีร่า (ต้นปักชำ) ตลอดปี  
ต้นพันธุ์เยอบีร่า (ต้นจากการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ) ตลอดปี  
หัวพันธุ์แกลดิโอลัส ตลอดปี  
หัวพันธุ์ไลเอทริส ม.ค. - มิ.ย.  
ต้นพันธุ์เฟิร์นนาคราช เม.ย. - ก.ค.  
     
CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com