ยี่ยมชมแปลงปลูก
•  ดอกกุหลาบเชียงใหม่
•  ดอกกุหลาบแม่สอด
•  ฟาร์มส่งออกกล้วยไม้
•  กล้วยไม้ฟาแลนนอพซิส
•  ดอกปทุมมา กระเจียว
•  ดอกมัม
•  ดอกเบญจมาศ
•  ดอกเยอบีร่า
•  ดอกหน้าวัว
•  ใบเฟิร์นนาคราช
•  ดอกผีเสื้อ
•  ไผ่กวนอิม
•  ปักเป้า
•  ดอกไลเอทริส
•  ดอกไฮเดรนเยีย
•  ต้นพันธุ์เยียบีร่า
•  ใบมอนสเตอร่า


CM Flower.com
เราคือ ผู้รวบรวม และค้าส่งดอกไม้สดที่มีเครือข่ายผู้เพาะปลูกในภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทย และนำเข้าดอกไม้สด เมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ที่มีคุณภาพจากต่างประเทศ

cm flower ดอกไม้สด ขายส่ง จากแปลงปลูกในราคาขายส่ง หลายหลายชนิดดอกไม้ เช่น กุหลาบ กล้วยไม้กลุ่มซิมบิเดียม กุหลาบ เยอบีร่า แกลดิโอลัส คาร์เนชั่นสเปรย์ไทย จิบโซฟิลล่า เบญจมาศ ปักเป้า(บอลลูน) ผักโขมประดับ ผีเสื้อ พีค๊อกซ์(คัตเตอร์) มะเขือประดับ เมล็ดพันธุ์และต้นพันธุ์ ไลเอทริส สแตติส หน้าวัว แอลสโตรมีเรีย ไฮเดรนเยีย มอสเตอร่า ใบซานาดู เฟริน์นาคราช ใบส้ม ใบเฟิร์นข้าหลวง ใบยูคาลิปตัส ใบสนซูงิ ใบสนช่อดาว กกอิยิปต์ (กกแส้ม้า) ตุ่มเงินตุ่มทอง(ฟุดซี่วิลโล่) ไผ่กวนอิม เป็นต้น (รายละอียดต่างๆ  Click)
 


ดอกไม้และไม้ตัดใบ

กุหลาบดอยเชียงใหม่

เยียบีร่า

กล้วยไม้ตัดดอก

หน้าวัว ดอกมัม เบญจมาศ
กล้วยไม้ซิมบิเดียม ไผ่กวนอิม (Lucky Bamboo) มอนสเตอร่า
ต้นพันธุ์และเมล็ดพันธุ์

ต้นพันธุ์เยียบีร่า

ต้นพันธุ์และเมล็ดมอนสเตอร่า

หัวพันธุ์แกลตดีโอรัส
CMFlower.com   ขายส่ง-ขายปลีกดอกไม้สด จากแปลงปลูก  

Email     sale@cmflower.com